Przekaż 1% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2021
przez internet i przekaż 1% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
ksiadz-wychowawca
szkoła to nie kościół
antykoncepcja
masz prawo
dekalog
ateiści są boscy
msza
konstytucja
apel
nie wierzysz

Co zrobiliśmy?

1% za 2020 rok

W lipcu 2021 roku z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2020 na konto fundacji wpłynęła kwota w wysokości 236 857,10 zł. Dziękujemy! 💛

1% za 2019 rok

Dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2019 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Część środków przeznaczyliśmy na wsparcie kampanii jubileuszowej pod hasłem Nie dajemy wiary. Dajemy wolność zaplanowanej na kwiecień 2021 r. W 2021 r. obchodzimy 10-lecie istnienia fundacji i aktywnego działania na rzecz społeczności bezwyznaniowej, wolności i praw obywateli i obywatelek, a także rzeczywistego rozdziału państwa od Kościoła. Polska rzeczywistość nie oszczędza nas i przed nami jeszcze wiele bitew. Właśnie teraz, gdy tak operatywnie podsycane są wzajemne animozje, musimy konsekwentnie wspierać świecki światopogląd i tych wszystkich, którym odmawia się pełni praw. W naszej kampanii stawiamy na najważniejszą wartość każdego obywatela – wolność. Chcemy o tym przypominać, o wolności mówić i o nią walczyć.

Za środki z 1% zgromadzone w 2020 r. fundacja wspierała prawa osób niereligijnych oraz promowała standard równości obywateli wobec prawa i umacnianie konstytucyjnej zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych, zwłaszcza samorządowych.

W marcu 2020 r. zwróciliśmy się z pismem do Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane, przesłanym do wiadomości Burmistrza Miasta Zakopane, Wojewody Małopolskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej uchylającej zapis statutu Rady Miasta odnoszący się obowiązku rozpoczynania każdej sesji Rady „Modlitwą za Ojczyznę” księdza Piotra Skargi. Zapis Statutu wprowadzający obowiązkową modlitwę przed sesją rady miasta jest sprzeczny z wyrażoną w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP zasadą bezstronności światopoglądowej organów władzy publicznej: Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Konstytucyjna zasada bezstronności światopoglądowej władzy publicznej została również skonkretyzowana i wzmocniona w art. 10 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania: Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

W naszej ocenie obecność w Statucie Miasta Zakopane – a zatem jednostce samorządu terytorialnego, która mieści się w zakresie władzy publicznej – zapisu dotyczącego obowiązkowej modlitwy przed każdą sesją Rady Miasta stanowi rażące naruszenie zasady bezstronności władz publicznych. Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego jest przestrzeganie konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i religii, podczas gdy obecna treść §18 Statutu jednoznacznie wskazuje, że Rada Miasta utożsamia się i faworyzuje wyznanie rzymsko-katolickie.

W kwietniu otrzymaliśmy odpowiedź od Pana Jana Gluca, Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane, w którym poinformował fundację, że jego zdaniem modlitwa wpisana w statucie miasta w 2003 r. to poszanowanie tradycji. Udział w modlitwie nie jest obowiązkowy, a radni, którzy nie chcą uczestniczyć w tej części „obrad” nie muszą, gdyż stwierdzenie quorum następuję po odmówieniu modlitwy.

W związku z planowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami prezydenckimi w dniu 19 marca fundacja wysłała do 34 Komitetów Wyborczych Kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pisma z pytaniem o poparcie dla postulatu usunięcia z KK art. 196. Większość pism została odebrana przez adresatów, ale już dwa dni po nadaniu listów otrzymaliśmy „zwrotkę” z Komitetu Mirosława Piotrowskiego. Dnia 10 kwietnia wpłynęła „zwrotka” z Komitetu Roberta Biedronia, co było dla nas niemałym zaskoczeniem. W związku z tym, w tym samym dniu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podany na internetowej stronie kandydata (robertbiedron.pl) przesłaliśmy pismo ponownie z prośbą o wskazanie powodu odesłania naszej korespondencji. Ponadto zawnioskowaliśmy do sztabu o odpowiedź Kandydata na Prezydenta RP na pytanie o poparcie dla postulatu usunięcia z Kodeksu Karnego art. dot. bluźnierstwa. Niestety e-mail pozostał bez odpowiedzi, nie otrzymaliśmy też odpowiedzi od żadnego z pozostałych kandydatów.

Również w maju 2020 r. zwróciliśmy się z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Adama Bodnara, będącym jednocześnie prośbą o analizę aktualnego stanu prawnego dotyczącego zasad organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach, w aspekcie potrzeby wdrożenia i upowszechniania dobrych praktyk, mających na celu poszanowanie praw obywatelskich wszystkich dzieci jak i ich rodziców, jak też uwzględniających dobrostan i stopień dojrzałości dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych. Już od 2013 r., niezależne od aspektów prawnych, fundacja próbowała przekonać MEN do uwzględnienia pedagogicznych i psychologicznych uwarunkowań opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Uważamy, że blok zajęć objętych podstawą programową wychowania przedszkolnego nie może być dowolnie przerywany dodatkowymi zajęciami z religii dla niektórych dzieci z danego oddziału przedszkolnego. Takie stanowisko miało poprzednio i ma obecnie podstawę normatywną, bowiem dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

W naszym przekonaniu, w oparciu o zgłoszenia rodziców do fundacji, przeciwne stanowisko prezentowane przez MEN od 2014 r., prowadziło i nadal prowadzi do przyzwolenia na dyskryminację i naruszanie dobrostanu psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym, będących mniejszością w danym oddziale przedszkolnym, w praktyce wyprowadzanych podczas zajęć z religii do innych pomieszczeń lub siedzących w „kącie”. Dzieci nie rozumieją dlaczego są odłączane od grupy, czasem odbierają to jako karę.

W związku z przyzwoleniem MEN w wielu przedszkolach zajęcia z religii są umiejscowione w środku zajęć objętych podstawą wychowania przedszkolnego, a nie przed lub po podstawowych zajęciach. Takie działania w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym naruszają podstawowe zasady pracy wychowawczej. Zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego Rzeczpospolita Polska, korzystając z podatków uiszczanych przez jej obywateli, ma zapewnić możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

We wrześniu prowadziliśmy również kampanię informacyjną pod nazwą Pierwsze zebranie dotyczącą zasad organizacji zajęć z religii i etyki w szkołach skierowaną do rodziców uczniów klas pierwszych, którzy uczestniczyli w pierwszych zebraniach organizacyjnych. Celem tej kampanii było przekazanie rodzicom informacji o przepisach prawnych normujących udział dzieci w lekcjach religii i etyki oraz ochrona ich praw i wolności wyznania.

Kampania prowadzona była w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) poprzez publikację infografik i ich płatną promocję na Facebooku. Na głównym profilu fundacji na Facebooku opublikowanych zostało 7 postów, które dotarły łącznie do 85 tys. osób, a odwiedzających profil było cztery razy więcej niż zazwyczaj. Na profilu projektu Równość w Szkole na Facebooku opublikowaliśmy 11 postów, które dotarły do 381 tys. osób. 12 tweetów dotyczących kampanii wywołało znaczący wzrost zainteresowania profilem i działaniami fundacji. Wszystkie tweety opublikowane we wrześniu dotarły łącznie do 77 tys. osób.

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach tradycyjnych. Artykuły z wykorzystaniem publikowanych przez nas informacji ukazały się m.in. w Gazecie Wyborczej, na portalu mamadu.pl, oko.press ale też prawo.pl w sekcji oświatowej.

W październiku otrzymaliśmy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pismo wraz z kopią wystąpienia generalnego rzecznika dotyczącego organizacji lekcji religii w szkołach publicznych skierowanego do Ministra Edukacji Narodowej. Rzecznik uznaje za uzasadniony postulat organizacji lekcji religii i etyki jako przedmiotów nieobowiązkowych na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych wtedy, gdy jest to motywowane lepszym poszanowaniem praw uczniów nieuczęszczających na te zajęcia. Postulat ten dotyczy również organizowania nauczania religii w przedszkolach.

PRZYKŁADOWE INTERWENCJE PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU
RÓWNOŚĆ W SZKOLE

7 stycznia 2020 r. fundacja wysłała pismo do dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzewie w związku z dyskryminującymi praktykami dotyczącymi rekolekcji. W informacji przekazanej rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez dyrektor szkoły nie zostały wskazane konkretne godziny, w których będą odbywać się rekolekcje. Rodzice zostali poinformowani w sposób bardzo ogólny o tym, że rekolekcje odbędą się w dniach 11-13 grudnia w wymiarze jednej godziny dziennie z przeznaczeniem na spotkanie z rekolekcjonistą oraz dodatkowe 45 minut na wykonanie pracy plastycznej. Ponadto rodzice mogli przeczytać, że obecność na rekolekcjach jest obowiązkowa dla uczniów uczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej. Należy zauważyć, że jest to wprost naruszenie postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności dyspozycji z art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.  Uczniowie tej placówki odbierają w praktyce lekcję pogardy dla konstytucji oraz porządku prawnego obowiązującego w naszym kraju. Należy również zwrócić uwagę na to, że parafia zorganizowała rekolekcje w miejsce obowiązkowych zajęć zapisanych w tygodniowym planie. Podstawowym i priorytetowym zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom dostępu do edukacji, zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania, w odpowiedniej liczbie godzin. Powyższe stanowi jednocześnie realizację zadań publicznych. W tygodniowym planie lekcji szkoła wyznacza ściśle określone godziny zajęć poszczególnych przedmiotów. Zastąpienie lekcji wydarzeniami religijnymi powoduje powstawanie zaległości w nauce, dlatego wydarzenia o charakterze religijnym powinny być organizowane w czasie pozalekcyjnym.   

25 maja fundacja wysłała pismo do dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim w związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook, których wyrazem są treści naruszające wolność sumienia oraz standardy rozdziału instytucji państwowych od związków wyznaniowych. W profilu szkoły przedstawiane są treści o charakterze religijnym formułowane w taki sposób, jakby przynależność do Kościoła katolickiego była obowiązkowa dla wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie oraz rodzice nieidentyfikujący się z wyznaniem katolickim odczuwają presję
na udział w wydarzeniach, które ich nie dotyczą (indoktrynacja religijna) oraz czują się wykluczeni ze szkolnej społeczności, której oferowane są konkursy o charakterze wyznaniowym, czyli z definicji nie dedykowane wszystkim uczniom, ale wyróżnionej grupie. Dodatkowo niepokoi styl prowadzenia profilu, na kierowane tam pytania padają nielogiczne odpowiedzi, komentarze są kasowane, cenzurowana jest dyskusja.

15 czerwca fundacja wysłała pismo do dyrekcji szkoły podstawowej nr 377 w Warszawie w sprawie niezgodnych z prawem druków/oświadczeń wymaganych od rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na lekcje religii lub/i etyki. Ponieważ nadal często obserwujemy nieznajomość prawa wśród dyrektorów szkół i żądanie podpisywania niewłaściwych formularzy w tym również oświadczeń negatywnych w miesiącu wrześniu i październiku fundacja wysłała do kilkunastu zgłoszonych przez rodziców przedszkoli i szkół, w których wymaga się od nich składania oświadczeń negatywnych w sprawie zapisania dzieci na zajęcia religii. Przypomnieliśmy osobom zarządzającym tymi jednostkami oświatowymi, że zajęcia z religii są nieobowiązkowe i nikt nie ma prawa żądać wypisywania dziecka, jeśli nigdy nie było wcześniej zapisane.

10 września fundacja zwróciła się z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o pilną interwencję w sprawie związanej z możliwością deklarowania przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów chęci uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych religii lub etyki ich dzieci lub ich samych za pośrednictwem systemu EPUAP. Ministerstwo uznało rację fundacji i przekazało stosowne zalecenia do dyrektorów szkół.

15 września fundacja wysłała pismo do dyrektor szkoły podstawowej nr 321 w Warszawie z prośbą o wskazanie czasu realizacji lekcji etyki dla uczniów zapisanych na zajęcia, w terminie, w którym zajęcia te nie kolidują z organizowanymi w szkole kółkami zainteresowań.

18 września fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, kolejnej już szkoły, w której w miejsce zajęć dydaktycznych proponuje się uczniom udział w mszy rzymskokatolickiej. Praktyka ta narusza godność uczniów i rodziców wyznań innych niż wyznanie rzymskokatolickie lub bezwyznaniowych i nie znajduje uzasadnienia.

25 września fundacja wysłała pismo do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni w związku z umieszczonymi na drzwiach wejściowych do szkoły plakatami informującymi o zagrożeniach wynikających z płci kulturowej firmowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i zaproszeniem parafii rzymskokatolickiej na pokaz filmu pt. „Nieplanowane”. Zwróciliśmy się z prośbą o ich usunięcie i dochowanie należytej staranności w przyszłości, aby zapobiec naruszaniu bezstronności światopoglądowej władz publicznych, a także świeckiego charakteru szkół finansowanych przez wszystkich obywateli, niezależnie od ich światopoglądu. W odpowiedzi dyrektor poinformował, że plakat został zawieszony bez wiedzy i zgody dyrekcji szkoły oraz że został on został usunięty.

21 października fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli będącym jednocześnie prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie audycji radiowęzłowej na temat życia Jana Pawła II, którą zorganizowano w szkole dla wszystkich uczniów. W czasie obowiązkowych zajęć dydaktycznych wszyscy uczniowie zostali zmuszeni do odsłuchania audycji o Janie Pawle II przygotowanej przez katechetów oraz wyemitowanej w głośnikach szkolnych, które znajdują się zarówno w klasach jak i na korytarzu. Nauczyciele nie mieli możliwości prowadzenia lekcji wpisanych w plany zajęć i zmuszeni zostali do wysłuchania audycji razem z uczniami. Audycja trwała ponad pół godziny. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że audycja miała charakter religijny oraz przedstawiała obraz Jana Pawła II w sposób skrajnie zideologizowany. Ponadto po zakłóconych audycją lekcjach odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II (dla chętnych uczniów, w trakcie przerwy szkolnej), który również był transmitowany za pośrednictwem radiowęzła szkolnego dla wszystkich uczniów również tych, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii rzymskokatolickiej.

22 października fundacja skierowała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini w sprawie treści udostępnianych na szkolnym fanpage’u na portalu Facebook. W profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook przedstawiane są treści o charakterze religijnym formułowane w taki sposób, jakby przynależność do Kościoła katolickiego była dla uczniów szkoły niemal obowiązkowa. Uczniowie oraz rodzice nieidentyfikujący się z wyznaniem katolickim mogą w opisywanej sytuacji odczuwać presję na udział w wydarzeniach, które ich nie dotyczą (indoktrynacja religijna) lub wykluczenie ze szkolnej społeczności, której oferowane są konkursy o charakterze wyznaniowym czy modlitwa, czyli z definicji nie dedykowane wszystkim uczniom, ale wyróżnionej grupie.

14 października fundacja zwróciła się z pismem do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie dopuszczania osób nieuprawionych do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych do tego typu zajęć w szkołach prowadzonych przez władze samorządowe. Z istoty rzeczy osoba skierowana do szkoły przez właściwego biskupa diecezjalnego do pełnienia funkcji nauczyciela religii, nie może prowadzić z uczniami szkoły publicznej jakichkolwiek innych zajęć poza tymi, do których została upoważniona i które stanowią przedmiot jej tzw. „misji kanoniczej” adresowanej do osób, które na podstawie pisemnego oświadczenia zadeklarują, że ich dziecko ma uczestniczyć we wskazanych zajęciach z określonej religii. W szczególności taka osoba nie powinna być opiekunem samorządu uczniowskiego, opiekunem na świetlicy uczniów niezapisanych na lekcje religii, nie może opiekować się uczniami niezapisanymi na lekcje religii w trakcie wycieczek szkolnych lub też zastępować innych nauczycieli w taki sposób by dochodziło do przejęcia opieki nad uczniami nie zapisanymi na lekcje religii. Dopuszczenie do pełnienia funkcji wychowawczych lub do pełnienia tzw. zastępstwa na innych lekcjach (takich jak np. lekcja matematyki, fizyki lub chemii) zakonnicy, księdza, zakonnika, katechety lub innej osoby upoważnionej przez określony kościół lub związek religijny i skierowanej do danego przedszkola lub szkoły stanowiłoby rażące naruszenie art. 48. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi, że Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

 

W roku 2020 przychody z tytułu odpisów podatku wyniosły:

158.577,11 zł.

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego:

156.188,73 zł.

w tym:

 

Projekt "Równość w Szkole"(w tym wsparcie prawne)

40.573,48 zł.

Program "Świeckie państwo"

10.633,35 zł.

Program „Nauko ufam tobie"

6.380,01 zł.

Konferencje i wydarzenia - współorganizacja Strefy Wolności od Religii podczas Dni Ateizmu

6.273,00 zł.

Promocja i informacja 1 %

18 720,63 zł.

Usługi obce tj. księgowe, telefoniczne, pocztowe, bankowe, reklamowe informatyczne itp.

13.797,89 zł.

Wynagrodzenia

47.750,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia

9.027,95 zł.

Zużycie materiałów

3.032,42 zł.

1% za 2016 rok

W 2017 roku dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej.

Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W kwietniu 2017 r. zorganizowaliśmy naszą piątą billboardową kampanię społeczną; 53 plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „SZKOŁA TO NIE KOŚCIÓŁ” pojawiły się w 30 lokalizacjach w całym kraju.

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach takich jak Dni Świeckości w Krakowie oraz Dni Ateizmu i Kongres Świeckości w Warszawie. W ramach naszej kampanii (pod roboczą nazwą) "Rozdział Państwa od Kościoła" udostępnialiśmy balony z hasłem "Nie ma wolności bez świeckości", torby bawełniane z cytatem z Konstytucji (art. 25 ust. 2) oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10 ust. 1) a także książki. Przez cały rok w sposób stały udzielaliśmy porad i informacji drogą telefoniczną oraz mailową (w tym poprzez portal Facebook), jak również przygotowaliśmy wzory pism w odpowiedzi na prośby osób dyskryminowanych. 

Fundacja stale prowadzi działania na rzecz świeckości państwa w różnych sferach życia publicznego. Interweniowaliśmy w sprawach konfesyjnego charakteru działań urzędów publicznych czy prowadzonej przez nie agitacji religijnej. 

W 2017 roku, z tytułu odpisów podatkowych 1%, wpłynęła kwota w wysokości 138 693,77 zł. od 1264 podatniczek i podatników.

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2017 r.: 107 013,32 zł.

Billboardowa kampania społeczna "Szkoła to nie Kościoł": 55 162, 88 zł.

Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 5 173,18 zł.

Kampania społeczna "Rozdział Państwa od Kościoła" (w tym wsparcie prawne): 3 939,38 zł.

Balony "Nie ma wolności bez świeckości": 1 230,00 zł.

Koszty administracyjne: 41 507,88 zł. w tym:

Promocja i informacja 1 %: 2 359,68 zł.

Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe: 9 603,80 zł.

Wynagrodzenia: 22 800,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia: 4 699,08 zł.

Zużycie materiałów: 2 045,32 zł.

 

1% za 2018 rok

Dziękujemy za przekierowanie 1% podatku za 2018 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Państwa wsparcie pozwala nam zwiększyć zasięg i intensywność naszych działań.

Dzięki zgromadzonym w roku 2019 środkom z odpisów 1% kontynuowaliśmy pracę w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki, ulotek o prawach uczniów i rodziców oraz podejmowanie interwencji, poradnictwo i wsparcie prawne. W ubiegłym roku wysłaliśmy do zgłaszających się szkół, rodziców i uczniów ponad tysiąc zeszytów do etyki wraz z ulotkami. Na stronie internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl umieściliśmy 17 wzorów pism do wykorzystania przez rodziców i uczniów w sprawach, w których szkoła i państwo narusza ich prawa i nie przestrzega aktów normatywnych. Udzieliliśmy niemal 500 porad telefonicznych i pisemnych w odpowiedzi na zapytania kierowane do fundacji przez e mail oraz Facebook. Wysłaliśmy blisko 80 pism do dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, rzeczników, ministerstw, władz rządowych i samorządowych oraz innych instytucji w sprawach dotyczących nierównego traktowania ze względu na wyznanie lub jego brak. Prowadzimy monitoring i interweniujemy wobec przejawów klerykalizacji instytucji i przestrzeni publicznej. W październiku ubiegłego roku zwróciliśmy się do Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów jako organu zarządzającego IV Liceum Ogólnokształcącym, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru szkoły i przestrzeni miejskiej, placówka ma zwyczaj eksponowania barw Watykanu na równi z polskimi barwami narodowymi, wywiesza również flagę Watykanu obok flagi Polski na maszcie przed budynkiem szkoły. Wspieraliśmy obywatelską akcję sprzeciwu wobec wprowadzenia do nowego wzoru paszportu hasła „Bóg, honor, ojczyzna”. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marszałka Województwa oraz Ministra Zdrowia o usunięcie nieprawidłowości polegających na umieszczeniu na nowych ambulansach przekazanych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu napisów: Ku chwale Bożej i na ratunek bliźnim. Na naszych stronach opisujemy różne przypadki nadużyć lokalnych władz i instytucji, które faworyzują określony związek wyznaniowy i tym samym nie traktują równo różnych podmiotów. Przykładem mogą być władze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, które udostępniły nieodpłatnie kościołowi dużą powierzchnię reklamową na elewacji budynku, tłumacząc się otwartością na potrzeby mieszkańców, ale (występującej również w imieniu mieszkańców) naszej fundacji odmówiły bezpłatnej prezentacji treści kampanii „Nauko ufam Tobie”.

W roku 2019 przychody z tytułu odpisów podatku wyniosły:

178 072,50 zł.

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego

149 073,77 zł.

w tym:

Projekt "Równość w Szkole"

49 937,71 zł.

koszt dystrybucji zeszytów do etyki, wsparcie prawne, poradnictwo

 

Projekt "Świeckie państwo”

8 779,30 zł.

Dni Ateizmu i Dni Świeckości, wynajem sali na panel, tłumaczenie, balony

 

Promocja i informacja 1 %

10 887,54 zł.

administracja stron, promocja działań w internecie

 

Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe

3 707,59 zł.

Wynagrodzenia

52 050,00 zł

Narzuty na wynagrodzenia

9 326,93 zł.

Zużycie materiałów

4 384,70 zł.

 

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do dnia 15.07.2020 r, które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

1% za 2017 rok

W roku 2018 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2017 na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 134 994,50 zł. od ponad 1300 podatniczek i podatników.

Dzięki przekierowanym przez Państwa środkom kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole". Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki a także ulotek informujących o prawach uczniów i rodziców oraz poradnictwo i wsparcie prawne. Podjęliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia zgłaszane do Fundacji, o których szerzej piszemy na stronie www fundacji.

Koszty projektu "Równość w Szkole" sfinansowane ze środków 1% w roku 2018 to łącznie 53 989,16 zł. w tym:

zeszyty do etyki 5953,20 zł.

ulotki 2 091,00 zł.

koszt dystrybucji materiałów 4 606,39 zł.

usługi prawne 18 696,00 zł.

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji zadań w projekcie 19 433,70 zł.

narzuty na wynagrodzenia 1 722,29 zł.

promocja działań podejmowanych w ramach projektu 1 386,61 zł.

inne 99,97 zł.

W październiku 2018 roku Fundacja prowadziła doroczną kampanię billboardową „Polska państwem wyznaniowym?”. Kampania była wyrazem sprzeciwu

wobec postępującej klerykalizacji kraju i zarazem ostrzeżeniem, że Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. 

Całkowity koszt kampanii to blisko 70 000 zł. a 49 722,80 zł. pokryliśmy z wpłat uzyskanych właśnie z 1%. W ramach kampanii umieściliśmy 41 billboardów w 23

miastach w Polsce.

Fundacja współorganizowała i wspierała wydarzenia takie jak Dni Ateizmu i Dni Świeckości. Uczestniczyliśmy w Kongresie Świeckości

gdzie również dystrybuowaliśmy nieodpłatne materiały z przeprowadzonych kampanii społecznych. Koszt organizacji wydarzeń to 6 265,47 zł. a

dystrybuowanych materiałów 5 327,42 zł.

Koszt informacji i promocji 1% poniesiony przez nas w 2018 roku w tym prowadzenie tej strony to kwota 5 148,29 zł.

Ponadto ze środków 1% finansowaliśmy szereg wydatków administracyjnych (usługi księgowe, telefoniczne, najem biura, materiały biurowe etc.) i wynagrodzenia

pracowników wspierających Państwa na co dzień.

wynagrodzenia 38 100,00 zł.

narzuty na wynagrodzenia 7 608,91 zł.

oprogramowanie 2098,00 zł.

inne 11 373,67 zł.

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do 15.07.2019r., które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

1% za 2015

W styczniu 2016 roku fundacja zorganizowała czwartą, billboardową kampanię społeczną z hasłem „MASZ PRAWO NIE WIERZYĆ". W 29 miastach w Polsce pojawiło się 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł. (część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób).

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

Dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W roku 2016 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2015, na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 102 934,90 zł. Ponad tysiąc podatniczek i podatników zdecydowało się przekierować 1% podatku na Fundację Wolność od Religii. 

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2016 r.: 79 452,64 zł.

Billboardowa kampania społeczna "Masz prawo nie wierzyć": 45 100,70 zł.

Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 9 661,10 zł.

Udział w wydarzeniach: 1 945,50 zł.

Koszty administracyjne 22 745,34 zł. w tym:

Promocja i informacja 1%: 14 791,23 zł.

Wynagrodzenia: 4 000,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia: 856,90 zł.

Zużycie materiałów: 3 097,21 zł.

 

1% za 2014

Rok 2014 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2015 roku, 535 podatniczek i podatników zaufało nam i przekierowało swój 1% podatku dochodowego. Na konto fundacji wpłynęło wówczas: 46 122,52 zł. Cała kwota została przekierowana na rok 2016. Nie finasowaliśmy naszych działań ze środków 1%.

Co robimy?

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania. Ze środków 1% współfinansowalśmy kampanie "Masz prawo nie wierzyć" (styczeń 2016), "Szkoła to nie kościół" (kwiecień 2017), "Polska Państwem wyznaniowym" (październik 2018), "Nauko, ufam Tobie" (marzec 2019). 1% otrzymany w 2020 r. wspiera kampanię jubileuszową "Nie dajemy wiary. Dajemy wolność" (kwiecień 2021).

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej. Prowadzimy monitoring i interweniujemy wobec przejawów klerykalizacji instytucji i przestrzeni publicznej. W ostatnich latach fundacja wystosowała setki pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.

Fundacja otrzymuje ponad 400 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów aktów prawnych regulujących wolność od religii, prawa człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób należących do mniejszości bezwyznaniowej, szczególnie w obszarze edukacji publicznej. Na stronie internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl umieściliśmy ponad 20 wzorów pism do wykorzystania przez rodziców i uczniów w sprawach, w których szkoła i państwo narusza ich prawa i nie przestrzega aktów normatywnych.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 577 400 484
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517