Przekaż 1% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2019
przez internet i przekaż 1% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę. Jeżeli preferują Państwo wpłatę anonimową proszę umieścić taką informację w tytule przelewu. Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
ksiadz-wychowawca
szkoła to nie kościół
antykoncepcja
masz prawo
dekalog
ateiści są boscy
msza
konstytucja
apel
nie wierzysz

Co zrobiliśmy?

1% za 2017 rok

W roku 2018 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2017 na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 134 994,50 zł. od ponad 1300 podatniczek i podatników.

Dzięki przekierowanym przez Państwa środkom kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole". Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki a także ulotek informujących o prawach uczniów i rodziców oraz poradnictwo i wsparcie prawne. Podjęliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia zgłaszane do Fundacji, o których szerzej piszemy na stronie www fundacji.

Koszty projektu "Równość w Szkole" sfinansowane ze środków 1% w roku 2018 to łącznie 53 989,16 zł. w tym:

zeszyty do etyki 5953,20 zł.

ulotki 2 091,00 zł.

koszt dystrybucji materiałów 4 606,39 zł.

usługi prawne 18 696,00 zł.

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji zadań w projekcie 19 433,70 zł.

narzuty na wynagrodzenia 1 722,29 zł.

promocja działań podejmowanych w ramach projektu 1 386,61 zł.

inne 99,97 zł.

W październiku 2018 roku Fundacja prowadziła doroczną kampanię billboardową „Polska państwem wyznaniowym?”. Kampania była wyrazem sprzeciwu

wobec postępującej klerykalizacji kraju i zarazem ostrzeżeniem, że Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. 

Całkowity koszt kampanii to blisko 70 000 zł. a 49 722,80 zł. pokryliśmy z wpłat uzyskanych właśnie z 1%. W ramach kampanii umieściliśmy 41 billboardów w 23

miastach w Polsce.

Fundacja współorganizowała i wspierała wydarzenia takie jak Dni Ateizmu i Dni Świeckości. Uczestniczyliśmy w Kongresie Świeckości

gdzie również dystrybuowaliśmy nieodpłatne materiały z przeprowadzonych kampanii społecznych. Koszt organizacji wydarzeń to 6 265,47 zł. a

dystrybuowanych materiałów 5 327,42 zł.

Koszt informacji i promocji 1% poniesiony przez nas w 2018 roku w tym prowadzenie tej strony to kwota 5 148,29 zł.

Ponadto ze środków 1% finansowaliśmy szereg wydatków administracyjnych (usługi księgowe, telefoniczne, najem biura, materiały biurowe etc.) i wynagrodzenia

pracowników wspierających Państwa na co dzień.

wynagrodzenia 38 100,00 zł.

narzuty na wynagrodzenia 7 608,91 zł.

oprogramowanie 2098,00 zł.

inne 11 373,67 zł.

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do 15.07.2019r., które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

1% za 2016 rok

W 2017 roku dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej.

Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W kwietniu 2017 r. zorganizowaliśmy naszą piątą billboardową kampanię społeczną; 53 plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „SZKOŁA TO NIE KOŚCIÓŁ” pojawiły się w 30 lokalizacjach w całym kraju.

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach takich jak Dni Świeckości w Krakowie oraz Dni Ateizmu i Kongres Świeckości w Warszawie. W ramach naszej kampanii (pod roboczą nazwą) "Rozdział Państwa od Kościoła" udostępnialiśmy balony z hasłem "Nie ma wolności bez świeckości", torby bawełniane z cytatem z Konstytucji (art. 25 ust. 2) oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10 ust. 1) a także książki. Przez cały rok w sposób stały udzielaliśmy porad i informacji drogą telefoniczną oraz mailową (w tym poprzez portal Facebook), jak również przygotowaliśmy wzory pism w odpowiedzi na prośby osób dyskryminowanych. 

Fundacja stale prowadzi działania na rzecz świeckości państwa w różnych sferach życia publicznego. Interweniowaliśmy w sprawach konfesyjnego charakteru działań urzędów publicznych czy prowadzonej przez nie agitacji religijnej. 

W 2017 roku, z tytułu odpisów podatkowych 1%, wpłynęła kwota w wysokości 138 693,77 zł. od 1264 podatniczek i podatników.

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2017 r.: 107 013,32 zł.

Billboardowa kampania społeczna "Szkoła to nie Kościoł": 55 162, 88 zł.

Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 5 173,18 zł.

Kampania społeczna "Rozdział Państwa od Kościoła" (w tym wsparcie prawne): 3 939,38 zł.

Balony "Nie ma wolności bez świeckości": 1 230,00 zł.

Koszty administracyjne: 41 507,88 zł. w tym:

Promocja i informacja 1 %: 2 359,68 zł.

Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe: 9 603,80 zł.

Wynagrodzenia: 22 800,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia: 4 699,08 zł.

Zużycie materiałów: 2 045,32 zł.

 

1% za 2015

W styczniu 2016 roku fundacja zorganizowała czwartą, billboardową kampanię społeczną z hasłem „MASZ PRAWO NIE WIERZYĆ". W 29 miastach w Polsce pojawiło się 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł. (część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób).

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

Dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W roku 2016 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2015, na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 102 934,90 zł. Ponad tysiąc podatniczek i podatników zdecydowało się przekierować 1% podatku na Fundację Wolność od Religii. 

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2016 r.: 79 452,64 zł.

Billboardowa kampania społeczna "Masz prawo nie wierzyć": 45 100,70 zł.

Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 9 661,10 zł.

Udział w wydarzeniach: 1 945,50 zł.

Koszty administracyjne 22 745,34 zł. w tym:

Promocja i informacja 1%: 14 791,23 zł.

Wynagrodzenia: 4 000,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia: 856,90 zł.

Zużycie materiałów: 3 097,21 zł.

 

1% za 2014

Rok 2014 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2015 roku, 535 podatniczek i podatników zaufało nam i przekierowało swój 1% podatku dochodowego. Na konto fundacji wpłynęło wówczas: 46 122,52 zł. Cała kwota została przekierowana na rok 2016. Nie finasowaliśmy naszych działań ze środków 1%.

Co robimy?

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania.

Ze środków 1% sfinansowaliśmy już trzy billboardowe kampanie społeczne: "Masz prawo nie wierzyć" w styczniu 2016r., "Szkoła to nie kościół" w kwietniu 2017r. oraz "Polska Państwem wyznaniowym?" w październiku 2018r. .

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej.
W ostatnich latach fundacja wystosowała blisko 400 pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.
Fundacja otrzymuje ponad 400 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów aktów prawnych regulujących wolność od religii, prawa człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób należących do mniejszości bezwyznaniowej, szczególnie w obszarze edukacji publicznej.
W ubiegłym roku fundacja wystosowała ponad 200 pism informujących dyrektorów szkół o obowiązującym prawie oświatowym oraz właściwych praktykach w zakresie przestrzegania neutralności światopoglądowej.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 531 971 030
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517